Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/11/2020 như sau:

  • Ông Nguyễn Xuân Bách đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị do đã chết.
  • Ông Nguyễn Duy Long được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2019-2024) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 0411/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2020.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land kể từ ngày 04/11/2020 gồm có:

  • Ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Ông Nguyễn Duy Giao – Thành viên Hội đồng quản trị
  • Ông Nguyễn Duy Long – Thành viên Hội đồng quản trị